Patent Foramen Ovale and Cryptogenic Stroke u starszych pacjentów

Dotychczasowe badania wykazały związek między obecnością otworu nosowego owalnego i udarem kryptogennym u pacjentów w wieku poniżej 55 lat. Nie ustalono tego związku u pacjentów w wieku 55 lat lub starszych. Metody
Przeprowadziliśmy prospektywne badanie 503 kolejnych pacjentów, u których wystąpił udar mózgu, i porównaliśmy 227 pacjentów z udarem kryptogennym i 276 pacjentów z chorobą kontrolną z udarem znanej przyczyny. Przeanalizowaliśmy częstość występowania otworu opłucnowego i otworu nosowego z towarzyszącym tętniakiem przegrody międzyprzedsionkowej u wszystkich pacjentów, stosując echokardiografię przezprzełykową. Porównywaliśmy również dane dotyczące 131 młodszych pacjentów (<55 lat) i tych dla 372 starszych pacjentów (.55 lat). Continue reading „Patent Foramen Ovale and Cryptogenic Stroke u starszych pacjentów”

Eltrombopag do małopłytkowości u pacjentów z marskością wątroby związaną z wirusowym zapaleniem wątroby typu C ad

Lek oddziałuje z domeną przezbłonową receptora trombopoetyny i indukuje proliferację i różnicowanie megakariocytów, aw rezultacie wzrost produkcji płytek. W przedklinicznych i wczesnych badaniach klinicznych wykazano, że terapia eltrombopagem stymuluje proliferację i różnicowanie megakariocytów oraz powoduje zależne od dawki zwiększenie liczby płytek krwi u szympansów i ludzi.11-14 Eksperymenty ex vivo z płytkami krwi od ludzi i badania in vivo zdrowych osób wykazano, że leczenie eltrombopagiem nie wpływa niekorzystnie na czynność płytek.15,16 Wykazano, że eltrombopag zwiększa liczbę płytek krwi w sposób zależny od dawki u pacjentów z przewlekłą immunologiczną plamicą małopłytkową.17 W tym badaniu fazy 2 ocenialiśmy, czy stosowanie eltrombopagu może zwiększać liczbę płytek krwi u pacjentów z trombocytopenią związaną z marskością wątroby spowodowaną przewlekłym zakażeniem HCV. Oceniono również profile bezpieczeństwa i zdarzeń niepożądanych eltrombopagu.
Metody
Pacjenci
Pacjenci byli zapisani z 22 ośrodków w Stanach Zjednoczonych i Europie. Kwalifikujący się pacjenci byli w wieku 18 lat lub starsi i mieli przewlekłe zakażenie HCV (zdefiniowane jako obecność przeciwciał anty-HCV i wykrywalne poziomy HCV RNA w surowicy, określone przy użyciu klinicznie dostępnego testu wybranego przez badacza), wyrównana choroba wątroby i małopłytkowość (definiowana jako liczba płytek od 20 000 do <70 000 na milimetr sześcienny). Continue reading „Eltrombopag do małopłytkowości u pacjentów z marskością wątroby związaną z wirusowym zapaleniem wątroby typu C ad”

Eltrombopag do małopłytkowości u pacjentów z marskością wątroby związaną z wirusowym zapaleniem wątroby typu C ad 7

W fazie leczenia początkowego lub przeciwwirusowego liczba płytek przekraczała górną granicę określoną w protokole 200 000 na milimetr sześcienny w co najmniej jednej wizycie u 4 z 14 pacjentów (29%), 9 z 19 (47%) i 16 z 23 ( 70%) w grupach otrzymujących odpowiednio 30 mg eltrombopagu, 50 mg eltrombopagu i 75 mg eltrombopagu, co wymagało czasowego przerwania terapii eltrombopagiem. Bezpieczeństwo
Tabela 3. Tabela 3. Najczęściej występujące zdarzenia niepożądane podczas początkowej fazy leczenia i fazy leczenia przeciwwirusowego. Podczas 4-tygodniowej początkowej fazy leczenia ból głowy zgłaszano u 36%, 16% i 17% pacjentów otrzymujących 30 mg eltrombopagu, 50 mg eltrombopagu i 75 mg eltrombopagu, a także u 17% pacjentów, którzy otrzymali placebo (Tabela 3). Continue reading „Eltrombopag do małopłytkowości u pacjentów z marskością wątroby związaną z wirusowym zapaleniem wątroby typu C ad 7”

Eltrombopag do leczenia przewlekłej, idiopatycznej trombocytopenicznej Purpury czesc 4

Czterech pacjentów osiągnęło liczbę płytek krwi 200 000 lub więcej na milimetr sześcienny, ale nie zostali oni wycofani z badania: jeden w grupie otrzymywał 30 mg eltrombopagu, jeden w grupie otrzymującej 50 mg, a dwa w grupie otrzymującej 75 mg. Tych czterech pacjentów zostało więc zaliczonych do liczby kończącej badanie. Zdarzenia niepożądane prowadzące do wycofania się z badania były następujące: grupa placebo – toksyczne zapalenie wątroby (u jednego pacjenta), podwyższony poziom bilirubiny (jeden) i drgawki (jeden); grupa otrzymująca 50 mg eltrombopagu – jedno miesiączkowanie (jedna) i zapalenie wątroby, zatorowość i zatorowość płucna (jedna); grupa otrzymująca 75 mg eltrombopagu – zapalenie migdałków i pokrzywka (jedna). Inne zdarzenia prowadzące do wycofania się z badania: grupa placebo – leczenie dożylnymi immunoglobulinami przed zabiegiem jaskry (jedna) i decyzja pacjenta (dwie); grupa otrzymująca 30 mg eltrombopagu – brak skuteczności (dwa) i leczenie lekiem ratunkowym (jeden); grupa otrzymująca 75 mg eltrombopagu – brak skuteczności (jedna), wyjściowa liczba płytek krwi większa niż 30 000 na milimetr sześcienny (jeden) i stosowanie zabronionych leków (jeden). Pierwotny punkt końcowy został przeanalizowany za pomocą prospektywnie zdefiniowanego imputacji z ostatnią obserwacją, w której ostatnia liczba płytek krwi podczas leczenia została przeniesiona na dzień 43 dla pacjentów, którzy wycofali się przedwcześnie z powodu liczby płytek krwi przekraczającej 200 000 na objętość sześcienną. Continue reading „Eltrombopag do leczenia przewlekłej, idiopatycznej trombocytopenicznej Purpury czesc 4”

Leczenie po napromieniowaniu Xerostomia

Johnson i in. (Wydanie 5 sierpnia) stwierdził, że doustna pilokarpina poprawiała produkcję śliny i łagodziła objawy kserostomii po napromieniowaniu na raka głowy i szyi. Twierdzą, że inne leki nie przynoszą żadnych korzyści klinicznych.
Carbachol, inny lek parasympatomimimetyczny, był również stosowany w funkcjonowaniu pęcherza moczowego i zaburzeniach żołądkowo-jelitowych w celu stymulowania czynności jelit. Jego działania niepożądane obejmują pocenie się, nudności i wymioty, nadmierne ślinienie się iw dużych dawkach bradykardię. Continue reading „Leczenie po napromieniowaniu Xerostomia”

Zastąpienie korzenia aortalnego autoprzeciwcem płucnym u dzieci i młodych dorosłych z chorobą zastawki aortalnej cd

W okresie niedokrwienia mięśnia sercowego, które wynosiło średnio 134 minuty (zakres od 70 do 200), mięsień sercowy był chroniony przez wlew zimnej krwi (4 ° C) lub krystalograficzny roztwór kardioplegiczny bezpośrednio do ujścia wieńcowego lub w trybie wstecznym do Zatoki wieńcowej. Zastosowano również zewnętrzne chłodzenie serca za pomocą lodowatego roztworu krystalicznego lub z płaszczem chłodzącym. Po odstawieniu krążenia pozaustrojowego kompetencje zastawki autoprzeszczepu płucnego i zastawki alloprzeszczepu płucnego w drogach wypływu prawej komory oceniono za pomocą echokardiografii przezprzełykowej. Ocena pooperacyjna i postępowanie
Tabela 2. Tabela 2. Continue reading „Zastąpienie korzenia aortalnego autoprzeciwcem płucnym u dzieci i młodych dorosłych z chorobą zastawki aortalnej cd”

Wpływ adsorpcji białek osocza na wydalanie białka u osób po przeszczepie nerki z nawracającym zespołem nerczycowym cd

Oczyszczoną albuminę szczura (Sigma, Vertilliere, Francja) zastosowano jako standard. Studzienki przemyto intensywnie buforem fosforanowym zawierającym 0,5% żelatyny i 0,1% Tween, a następnie powleczono tym samym roztworem przez dwie godziny w 37 ° C. Związaną albuminę wykrywano przez inkubację z owczym przeciwciałem przeciwko albuminom szczurzym sprzężonym z peroksydazą chrzanową (Immunotech, Marsylia, Francja) przez dwie godziny w 37 ° C. Po przemyciu reakcję enzymatyczną aktywowano 2,2 -azino-di- (3-etylo-benzotiazolinosulfoną 6) (ABTS, Boehringer, Mannheim, Niemcy), a płytki analizowano przy 405 nm. Oszacowanie masy cząsteczkowej czynników sprzyja białkomoczu
Eluaty białka A z Pacjentów i 2 częściowo oczyszczono dwiema metodami. Continue reading „Wpływ adsorpcji białek osocza na wydalanie białka u osób po przeszczepie nerki z nawracającym zespołem nerczycowym cd”