Rozuwastatyna u starszych pacjentów ze skurczową niewydolnością serca ad

Pacjenci z niewydolnością serca byli wykluczeni z wszystkich badań z wyjątkiem dwóch kontrolowanych placebo i żadne z tych badań nie włączało pacjentów z ciężką niewydolnością serca, nie opisano frakcji wyrzutowej ani nie wykazano, czy niewydolność serca występowała w punkcie wyjściowym.17,18 W konsekwencji, w Kontrolowanej Wielonarodowej Próbie Niewydolności Serca (CORONA) Rosuvastatin, 3 postawiliśmy hipotezę, że korzystny wpływ rozuwastatyny przewyższy wszelkie teoretyczne zagrożenia i poprawi przeżycie, zmniejszy chorobowość i zwiększy dobrostan u pacjentów z przewlekłym, objawowym, skurczowym, niedokrwienna niewydolność serca.
Metody
Pacjenci
Pacjenci, którzy byli w wieku co najmniej 60 lat i mieli przewlekłą niewydolność serca z przyczyn niedokrwiennych w II, III lub IV klasie NYHA (według badań przeprowadzonych przez badaczy) i frakcję wyrzutową nie większą niż 40% (brak więcej niż 35% u pacjentów w II klasie NYHA) były kwalifikowalne, pod warunkiem, że badacz uznał, że nie potrzebują leczenia lekiem obniżającym poziom cholesterolu.
Pacjenci musieli być stabilni pod względem optymalnego leczenia przez co najmniej 2 tygodnie przed randomizacją. Kryteria wykluczenia obejmowały: poprzednią miopatię wywołaną statyną lub reakcję nadwrażliwości; zdekompensowana niewydolność serca lub konieczność leczenia inotropowego; zawał mięśnia sercowego w ciągu ostatnich 6 miesięcy; niestabilna dławica piersiowa lub udar w ciągu ostatnich 3 miesięcy; przezskórna interwencja wieńcowa (PCI), pomostowanie aortalno-wieńcowe (CABG) lub wszczepienie kardiowertera-defibrylatora lub rozrusznika dwukomorowego w ciągu ostatnich 3 miesięcy lub planowane wszczepienie takiego urządzenia; poprzedni lub planowany przeszczep serca; klinicznie istotną, nieskorygowaną pierwotną zastawkową chorobę serca lub wadliwie działającą zastawkę protetyczną; Kardiomiopatia przerostowa; ostre zapalenie mięśnia sercowego lub zapalenie mięśnia sercowego, chorobę osierdzia lub chorobę ogólnoustrojową (np. amyloidozę); ostra lub przewlekła choroba wątroby; poziomy aminotransferazy alaninowej lub tyreotropiny ponad 2-krotnie ponad górną granicę normy; poziom kreatyniny w surowicy większy niż 2,5 mg na decylitr (221 .mol na litr); przewlekła choroba mięśni lub niewyjaśniony poziom kinazy kreatynowej ponad 2,5-krotność górnej granicy prawidłowego zakresu; wcześniejsze leczenie cyklosporyną; każdy inny warunek, który znacznie zmniejszyłby oczekiwaną długość życia lub ograniczyłby zgodność z protokołem; lub otrzymanie mniej niż 80% wydanych tabletek placebo w okresie docierania.
Procedury badania
Badanie zostało zatwierdzone przez komisję etyczną w każdym z uczestniczących szpitali, a pacjenci wyrazili pisemną świadomą zgodę. Kwalifikujący się pacjenci byli leczeni placebo z pojedynczą ślepą próbą przez 2 do 4 tygodni przed randomizacją w celu wykazania zgodności. Randomizacja była oparta na optymalnej procedurze przypisywania (metoda minimalizacji) z włączonym elementem losowym. Optymalnie wyważony przydział został osiągnięty przy użyciu wyniku obejmującego wiek; frakcja wyrzutowa; Klasa NYHA; obecność lub brak cukrzycy, zawał mięśnia sercowego lub nadciśnienie; stosowanie beta-blokerów; i ogólny poziom cholesterolu.3
Pacjenci byli losowo przydzielani do otrzymywania 10 mg rozuwastatyny lub pasującego placebo raz dziennie za pomocą centralnego, interaktywnego internetowego systemu odpowiedzi (ClinPhone)
[patrz też: suchy zębodół, citomed torun, blok lewej odnogi pęczka hisa ]