Rozuwastatyna u starszych pacjentów ze skurczową niewydolnością serca ad 6

Stawki odnoszą się do zdarzeń na 100 pacjento-lat obserwacji. Częstość akcji serca mierzono na podstawie impulsu wejściowego do badania. Współczynniki zagrożenia są oznaczone stałym kwadratem, a pozioma linia reprezentuje 95% przedział ufności. Wskaźnik masy ciała (BMI) to waga w kilogramach podzielona przez kwadrat wysokości w metrach. NYHA oznacza New York Heart Association, lipoproteiny o niskiej gęstości LDL, apoipoproteiny Apo, lipoproteiny o wysokiej gęstości HDL, współczynnika filtracji kłębuszkowej GFR oszacowanego przy użyciu zmodyfikowanej diety w równaniu choroby nerek, NT-pro-BNP N-terminalnej pro-B- typowy peptyd natriuretyczny i wysokoczułe białko C-reaktywne hsCRP. Aby przeliczyć wartości dla cholesterolu na miligramy na decylitr, podziel przez 0,02586. Aby przeliczyć wartości dla trójglicerydów na miligramy na decylitr, podziel przez 0,01129. Pierwotny wynik złożony wystąpił u 692 pacjentów w grupie rozuwastatyny (11,4 na 100 pacjento-lat obserwacji) iu 732 pacjentów w grupie placebo (12,3 na 100 pacjento-lat), ze współczynnikiem ryzyka w grupie rozuwastatyny 0,92 (przedział ufności 95% [CI], 0,83 do 1,02; P = 0,12) (rysunek 1). Składniki pierwotnego wyniku przedstawiono w Tabeli 2. Efekt leczenia był spójny we wszystkich podgrupach pacjentów z wcześniej określonymi zagrożeniami, bez wskazania na uszkodzenie w dowolnej podgrupie (Ryc. 2).
Całkowita śmiertelność
Stwierdzono 728 zgonów (11,6 na 100 pacjento-lat) w grupie rozuwastatyny i 759 zgonów (12,2 na 100 pacjento-lat) w grupie placebo, przy współczynniku ryzyka 0,95 w grupie rozuwastatyny (95% CI, 0,86 do 1,05 ; P = 0,31) (rysunek i tabela 2).
Wynik wieńcowy
Zdarzenia wieńcowe występowały u 554 pacjentów w grupie rozuwastatyny (9,3 na 100 pacjento-lat) iu 588 pacjentów w grupie placebo (10,0 na 100 pacjento-lat). Spowodowało to współczynnik ryzyka w grupie rozuwastatyny wynoszący 0,92 (95% CI, 0,82 do 1,04; P = 0,18) (wykres i tabela 2).
Hospitalizacja
Tabela 3. Tabela 3. Pacjenci, którzy mieli przynajmniej jedną hospitalizację i całkowitą liczbę hospitalizacji. W grupie rosuwastatyny było znacznie mniej hospitalizacji (w tym w zakresie przyczyn sercowo-naczyniowych i niewydolności serca) niż w grupie placebo. Nie było różnicy w liczbie hospitalizacji z powodu niestabilnej dławicy piersiowej ani z przyczyn nie sercowo-naczyniowych (Tabela 3).
Inne wyniki
Rozuwastatyna nie miała wpływu w porównaniu z placebo na klasę NYHA ani na wynik w kwestionariuszu oceny McMaster Total Treatment. Nowo zdiagnozowaną cukrzycę odnotowano u 100 pacjentów z grupy rozuwastatyny i 88 pacjentów z grupy placebo (p = 0,40).
Zdarzenia niepożądane
Tabela 4. Tabela 4. Skutki uboczne i zdarzenia niepożądane. Przedwczesne, trwałe przerwanie stosowania badanego leku było bardziej powszechne (w tym z powodu działań niepożądanych) w grupie placebo. Większość kategorii zdarzeń niepożądanych było mniej powszechnych w grupie rozuwastatyny (tabela 4). Doniesienia o objawach związanych z mięśniami (poszukiwanych przez aktywne zadawanie pytań lub zgłaszanych jako zdarzenia niepożądane) oraz zwiększenie poziomów kinazy kreatynowej i aminotransferazy alaninowej (ponad 3-krotność górnej granicy prawidłowego zakresu dla tej ostatniej) nie były częstsze w grupa rozuwastatyny.
Od wartości wyjściowej do ostatniej wizyty poziom kreatyniny w surowicy wzrósł z 1,30 mg do 1,41 mg na decylitr (115 .mol do 125 .mol na litr) wśród 1619 pacjentów w grupie rozuwastatyny i od 1,30 mg do 1,45 mg na decylitr (115 .mol do 128 .mol na litr) wśród 1553 pacjentów w grupie placebo
[podobne: ból w lewym podżebrzu, emc łowiecka, sklerotyzacja podchrzęstna ]