Rozuwastatyna u starszych pacjentów ze skurczową niewydolnością serca ad 7

Nie obserwowano nadmiernych epizodów podwojenia poziomu kreatyniny w surowicy podczas obserwacji w dowolnym czasie po randomizacji w grupie rozuwastatyny. Dyskusja
Pomimo korzystnego wpływu na lipidy (obniżenie poziomu cholesterolu LDL i trójglicerydów oraz podwyższenia poziomu cholesterolu HDL) oraz na białko C-reaktywne o wysokiej czułości, dzienna dawka 10 mg rosuwastatyny nie zmniejszyła pierwotnego złożonego układ sercowo-naczyniowy lub zgon z jakiejkolwiek przyczyny, gdy lek został dodany do intensywnej terapii farmakologicznej w tej wcześniej nieotwartej populacji starszych pacjentów z umiarkowaną do ci...

Ostra choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi

W przeglądzie ostrej choroby przeszczepu przeciwko gospodarzowi (GVHD), Zeiserowi i Blazarowi (wydanie 30 listopada) zidentyfikowano zastosowanie przeszczepów komórek macierzystych krwi obwodowej jako czynnika ryzyka ostrej GVHD. Badania retrospektywne wykazały, że wpływ źródła komórek macierzystych na ostrą GVHD są niespójne lub zerowe, 2,3 i dwa duże, prospektywne, randomizowane, badania kliniczne, w których szpik kostny był porównywany z allogenicznymi allelami pobranymi z krwi obwodowej, wykazały, że -ródło komórek nie miało znaczącego wpływu na częstość występowania ostrej GVHD.4,5 Chociaż źródło k...

Leczenie przewlekłego zapalenia wątroby typu D za pomocą interferonu alfa-2a ad 5

W grupie otrzymującej dużą dawkę, pięciu z siedmiu pacjentów z prawidłowym poziomem aminotransferazy alaninowej w surowicy 6 miesięcy po leczeniu nadal wykazywało prawidłowe wartości w całym okresie obserwacji, przez średnio 39 miesięcy (zakres od 36 do 48) po zakończeniu leczenia. Jeden pacjent miał nawrót 7 miesięcy po zakończeniu leczenia, a drugi miał nawrót po 21 miesiącach od zakończenia leczenia. Podczas długoterminowej obserwacji nie zaobserwowano korelacji między wzorcem wartości aminotransferazy alaninowej w surowicy a obecnością lub brakiem surowicy HDV RNA. U trzech z pięciu pacjentów z wartoś...

Dlugosc uzytkowa zakotwienia zalezy przede wszystkim od wartosci naprezen w ciegnach 0w oraz od marki (klasy) betonu i jego wytrzymalosci w chwili sprezania

Częstość występowania objawów krwawienia w trakcie i po leczeniu według grupy leczenia. Częstość występowania objawów krwawienia (zdefiniowanych według skali krwawienia Światowej Organizacji Zdrowia) zmniejszyła się, gdy liczba płytek krwi wzrosła podczas leczenia pacjentów otrzymujących 50 mg lub 75 mg eltrombopagu. Występowanie objawów krwawienia stopniowo powracało do wartości wyjściowych podczas 6-tygodniowej obserwacji, ponieważ liczba płytek krwi powróciła do poziomu zbliżonego do wartości początkowej. Podczas leczenia eltrombopagiem (50 mg lub 75 mg) częstość występowania krwawień (oceniana w...

Najnowsze zdjęcia w galerii rejestracjamedyczna:

331#laryngolog w dublinie , #nfz kielce przeglądarka skierowań , #przywileje honorowych dawców krwi , #magnesy neodymowe allegro , #nfz kielce skierowania , #lek do inhalacji bez recepty , #przeglądarka skierowan , #nfzkielce , #przeglądarka skierowań nfz , #allegro tenis stołowy ,