Eltrombopag do małopłytkowości u pacjentów z marskością wątroby związaną z wirusowym zapaleniem wątroby typu C

Eltrombopag jest nowym, aktywnym doustnie agonistą receptora trombopoetyny, który stymuluje trombopoezę. Oceniliśmy jego zdolność do zwiększenia liczby płytek krwi i ułatwienia leczenia zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C (HCV) u pacjentów z trombocytopenią związaną z marskością wątroby związaną z HCV. Metody
Siedemdziesiąt cztery pacjenci z marskością wątroby związaną z HCV i liczbą płytek krwi od 20 000 do mniej niż 70 000 na milimetr sześcienny zostali losowo przydzieleni do otrzymywania eltrombopagu (30, 50 lub 75 mg na dobę) lub placebo codziennie przez 4 tygodnie. Pierwszorzędowym punktem końcowym była liczba płytek krwi wynosząca 100 000 na milimetr sześcienny lub więcej w tygodniu 4. Peginterferon i rybawirynę można było wówczas rozpocząć, kontynuując eltrombopag lub placebo przez 12 dodatkowych tygodni.
Wyniki
W 4. tygodniu liczba płytek krwi była zwiększona do 100 000 na milimetr sześcienny lub więcej w sposób zależny od dawki u pacjentów, dla których dane te były dostępne: u 0 z 17 pacjentów otrzymujących placebo, u 9 z 12 (75%) otrzymujących 30 mg eltrombopagu, w 15 z 19 (79%) otrzymujących 50 mg eltrombopagu, aw 20 z 21 (95%) otrzymujących 75 mg eltrombopagu (P <0,001). Leczenie przeciwwirusowe rozpoczęto u 49 pacjentów (u 4 z 18 pacjentów otrzymujących placebo, 10 z 14 otrzymujących 30 mg eltrombopagu, 14 z 19 otrzymujących 50 mg eltrombopagu i 21 z 23 otrzymujących 75 mg eltrombopagu) podczas podawania eltrombopagu lub placebo było kontynuowane. Dwanaście tygodni leczenia przeciwwirusowego, z jednoczesnym przyjmowaniem eltrombopagu lub placebo, ukończyło 36%, 53% i 65% pacjentów otrzymujących odpowiednio 30 mg, 50 mg i 75 mg eltrombopagu oraz 6% pacjentów grupa placebo. Najczęstszym działaniem niepożądanym podczas pierwszych 4 tygodni był ból głowy; następnie działania niepożądane były takie, jakich można oczekiwać w przypadku terapii opartej na interferonie.
Wnioski
Terapia eltrombopagem zwiększa liczbę płytek krwi u pacjentów z trombocytopenią z powodu marskości związanej z HCV, umożliwiając w ten sposób rozpoczęcie leczenia przeciwwirusowego. (Numer ClinicalTrials.gov, NCT00110799.)
Wprowadzenie
Małopłytkowość jest częstym powikłaniem przewlekłej choroby wątroby i jest uważana za wskaźnik zaawansowanej choroby.1-3 Niska liczba płytek krwi jest częściowo spowodowana efektami nadciśnienia wrotnego i hipersplenizmu, 4 zmniejszoną produkcją trombopoetyny, 2, 6, 6 i wirusami. indukował supresję szpiku kostnego.7,8
Pacjenci z przewlekłą chorobą wątroby spowodowaną zakażeniem wirusem zapalenia wątroby typu C (HCV), który ma małopłytkowość (<75 000 płytek krwi na milimetr sześcienny) byli rutynowo wykluczani z badań klinicznych interferonu i rybawiryny, a niewiele opublikowanych raportów opisuje leczenie przewlekłego HCV zakażenie u pacjentów z liczbą płytek mniejszą niż 50 000 na milimetr sześcienny. Chociaż zmniejszenie liczby płytek krwi nie jest bezwzględnym przeciwwskazaniem do leczenia pegylowanym interferonem (peginterferonem) i rybawiryną, na etykietach produktów zaleca się ostrożność w leczeniu pacjentów z klinicznie istotną trombocytopenią. Ponadto, jeśli podczas leczenia przeciwwirusowego pojawi się małopłytkowość, konieczne może być podanie peginterferonu w zmniejszonej dawce lub przerwanie leczenia. 9 .9 Obecnie nie ma zatwierdzonego leczenia małopłytkowości u pacjentów z zakażeniem HCV.
Eltrombopag (SB-497115, GlaxoSmithKline) jest nowym, małocząsteczkowym, niepeptydowym, doustnym czynnikiem wzrostu płytkowym, który działa jako agonista receptora trombopoetyny
[hasła pokrewne: blok lewej odnogi pęczka hisa, suchy zębodół, sklerotyzacja podchrzęstna ]