Eltrombopag do małopłytkowości u pacjentów z marskością wątroby związaną z wirusowym zapaleniem wątroby typu C ad 7

W fazie leczenia początkowego lub przeciwwirusowego liczba płytek przekraczała górną granicę określoną w protokole 200 000 na milimetr sześcienny w co najmniej jednej wizycie u 4 z 14 pacjentów (29%), 9 z 19 (47%) i 16 z 23 ( 70%) w grupach otrzymujących odpowiednio 30 mg eltrombopagu, 50 mg eltrombopagu i 75 mg eltrombopagu, co wymagało czasowego przerwania terapii eltrombopagiem. Bezpieczeństwo
Tabela 3. Tabela 3. Najczęściej występujące zdarzenia niepożądane podczas początkowej fazy leczenia i fazy leczenia przeciwwirusowego. Podczas 4-tygodniowej początkowej fazy leczenia ból głowy zgłaszano u 36%, 16% i 17% pacjentów otrzymujących 30 mg eltrombopagu, 50 mg eltrombopagu i 75 mg eltrombopagu, a także u 17% pacjentów, którzy otrzymali placebo (Tabela 3). Inne częste działania niepożądane w trzech grupach z eltrombopagiem to suchość w jamie ustnej, ból brzucha i nudności.
Podczas następnej fazy leczenia przeciwwirusowego częstość występowania zdarzeń niepożądanych była podobna we wszystkich trzech grupach eltrombopagu. Najczęściej zgłaszanymi zdarzeniami niepożądanymi podczas tej fazy były: objawy grypopodobne, zmęczenie, dreszcze i ból głowy, z których wszystkie są znanymi działaniami niepożądanymi terapii opartej na interferonie.19,20
Działania niepożądane związane z lekiem zgłaszano u pięciu pacjentów otrzymujących 30 mg eltrombopagu (36%), ośmiu otrzymujących 50 mg (42%) i ośmiu otrzymujących 75 mg (35%) w porównaniu z trzema pacjentami (17%) w grupa placebo. Najczęstszymi zdarzeniami niepożądanymi związanymi z lekiem (wszystkie o niskiej złośliwości) były: suchość w ustach, ból głowy i nudności. Po zaprzestaniu leczenia małopłytkowość wystąpiła u jednego pacjenta otrzymującego 30 mg eltrombopagu, zmniejszona ostrość widzenia wystąpiła u innego otrzymującego 30 mg eltrombopagu, a wybroczyny wystąpiły u jednego pacjenta otrzymującego 75 mg eltrombopagu.
Podczas całego badania 62 pacjentów zgłosiło zdarzenia niepożądane, a 7 zgłosiło ciężkie zdarzenia niepożądane. Poważne zdarzenia obejmowały wodobrzusze (w grupie otrzymującej 30 mg eltrombopagu), które następnie ustąpiły, i wysięki siatkówki (w grupie otrzymującej 75 mg eltrombopagu), które nie ustąpiły i które zostały uznane przez badacza za niezwiązane z leczeniem z eltrombopagiem. Małopłytkowość u jednego pacjenta otrzymującego 30 mg eltrombopagu i zapalenie mięśni u jednego pacjenta otrzymującego 50 mg eltrombopagu ustąpiły po zakończeniu badania. Małopłytkowość wystąpiła po odstawieniu leczenia eltrombopagiem i rozpoczęciu podawania peginterferonu; liczba płytek krwi spadła poniżej liczby wyjściowej pacjenta, a badacz uznał to wydarzenie za związane z badanym lekiem. Jeden pacjent z grupy placebo miał dwa zgłoszone ciężkie zdarzenia niepożądane, ból brzucha i niewydolność nerek, a następnie zmarł. Działania niepożądane doprowadziły do wycofania trzech pacjentów otrzymujących 30 mg eltrombopagu (z powodu górnych bólów brzucha i wodobrzusza), jednego pacjenta otrzymującego 50 mg eltrombopagu (z powodu neutropenii) i jednego pacjenta otrzymującego 75 mg eltrombopagu (z powodu wysięków siatkówki ).
Dyskusja
Małopłytkowość u pacjentów z marskością wątroby spowodowaną HCV może zapobiegać lub ograniczać leczenie antywirusowe, ale niewiele jest informacji na temat kwalifikowalności do leczenia pacjentów z liczbą płytek mniejszą niż 50 000 na milimetr sześcienny
[patrz też: napromedica, osteofity na krawędziach trzonów, almed myszków ]