Eltrombopag do leczenia przewlekłej, idiopatycznej trombocytopenicznej Purpury czesc 4

Czterech pacjentów osiągnęło liczbę płytek krwi 200 000 lub więcej na milimetr sześcienny, ale nie zostali oni wycofani z badania: jeden w grupie otrzymywał 30 mg eltrombopagu, jeden w grupie otrzymującej 50 mg, a dwa w grupie otrzymującej 75 mg. Tych czterech pacjentów zostało więc zaliczonych do liczby kończącej badanie. Zdarzenia niepożądane prowadzące do wycofania się z badania były następujące: grupa placebo – toksyczne zapalenie wątroby (u jednego pacjenta), podwyższony poziom bilirubiny (jeden) i drgawki (jeden); grupa otrzymująca 50 mg eltrombopagu – jedno miesiączkowanie (jedna) i zapalenie wątroby, zatorowość i zatorowość płucna (jedna); grupa otrzymująca 75 mg eltrombopagu – zapalenie migdałków i pokrzywka (jedna). Inne zdarzenia prowadzące do wycofania się z badania: grupa placebo – leczenie dożylnymi immunoglobulinami przed zabiegiem jaskry (jedna) i decyzja pacjenta (dwie); grupa otrzymująca 30 mg eltrombopagu – brak skuteczności (dwa) i leczenie lekiem ratunkowym (jeden); grupa otrzymująca 75 mg eltrombopagu – brak skuteczności (jedna), wyjściowa liczba płytek krwi większa niż 30 000 na milimetr sześcienny (jeden) i stosowanie zabronionych leków (jeden). Pierwotny punkt końcowy został przeanalizowany za pomocą prospektywnie zdefiniowanego imputacji z ostatnią obserwacją, w której ostatnia liczba płytek krwi podczas leczenia została przeniesiona na dzień 43 dla pacjentów, którzy wycofali się przedwcześnie z powodu liczby płytek krwi przekraczającej 200 000 na objętość sześcienną. milimetr. Pacjenci, którzy wycofali się przedwcześnie z jakiegokolwiek innego powodu, zostali uznani za nie mających odpowiedzi, niezależnie od liczby płytek krwi (ryc. 1). Dodatkowe analizy wspomagające przeprowadzono przy użyciu tylko obserwowanych danych w 43 dniu, bez imputacji.
Dla każdej planowej analizy pośredniej, krytyczne granice dla oceny skuteczności i bezcelowości, odpowiednio, za pomocą procedur stopniowego obniżania i stopniowania, uzyskano, stosując oprogramowanie EAST 3 (oprogramowanie Cytel). Podczas pierwszej tymczasowej analizy, przeprowadzonej przez sponsora badania, daną dawkę eltrombopagu można było zatrzymać ze względu na skuteczność (jednostronne P.0,0113), marnotrawstwo (jednostronne P.0,333) lub bezpieczeństwo. W pierwszej tymczasowej analizie, obejmującej dane od 104 pacjentów, grupy otrzymujące dwie najwyższe dawki eltrombopagu spełniły wstępnie zdefiniowane kryteria zatrzymania dla skuteczności w zamkniętej procedurze testowej. Grupa otrzymująca 30 mg eltrombopagu nie spełniała kryterium zatrzymania dla skuteczności lub bezskuteczności (dwustronna P = 0,340); jednak ta dawka nie była kontynuowana z powodu wysokich wskaźników odpowiedzi dla dawek 50 mg i 75 mg oraz podobnej częstości występowania zdarzeń niepożądanych u pacjentów we wszystkich czterech grupach badawczych. Po podjęciu decyzji o zaprzestaniu badania wykonano ostateczną analizę obejmującą dane od 118 pacjentów, w tym 14 pacjentów, którzy zapisali się po tymczasowym okresie odcięcia (wrzesień 2005 r.) I przedstawiono go tutaj.
Statystyki opisowe zostały wykorzystane do podsumowania danych demograficznych i wyjściowych cech klinicznych oraz danych dotyczących bezpieczeństwa. Wszystkie wartości P dla tych danych były dwustronne i nie zostały dostosowane do wielokrotnego testowania.
Wyniki
Badana populacja
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka demograficzna i kliniczna na poziomie wyjściowym. Spośród 153 pacjentów poddanych badaniu przesiewowemu 118 poddano randomizacji, a 117 leczono (ryc. 1)
[hasła pokrewne: antygen hbs ujemny, almed myszków, napromedica ]