Eltrombopag do leczenia przewlekłej, idiopatycznej trombocytopenicznej Purpury ad 7

Częstość występowania objawów krwawienia w trakcie i po leczeniu według grupy leczenia. Częstość występowania objawów krwawienia (zdefiniowanych według skali krwawienia Światowej Organizacji Zdrowia) zmniejszyła się, gdy liczba płytek krwi wzrosła podczas leczenia pacjentów otrzymujących 50 mg lub 75 mg eltrombopagu. Występowanie objawów krwawienia stopniowo powracało do wartości wyjściowych podczas 6-tygodniowej obserwacji, ponieważ liczba płytek krwi powróciła do poziomu zbliżonego do wartości początkowej. Podczas leczenia eltrombopagiem (50 mg lub 75 mg) częstość występowania krwawień (oceniana według skali krwawienia według WHO) zmniejszyła się (Figura 3), gdy liczba płytek krwi wzrosła i stopniowo powracała do wartości wyjściowych podczas 6 tygodni obserwacji, gdy liczba płytek powróciła do poziomu zbliżonego do poziomu podstawowego. Częstość występowania krwawień podczas leczenia, niezależnie od stopnia i przyczyny, wynosiła 14% w grupie placebo i 17%, 7% i 4% w grupach otrzymujących odpowiednio 30, 50 i 75 mg eltrombopagu.
Poziomy trombopoetyny
Mediana wyjściowego poziomu trombopoetyny w surowicy wynosiła 54 ng na litr w grupie placebo oraz 56, 57 i 54 ng na litr w grupach eltrombopagów otrzymujących odpowiednio 30, 50 i 75 mg – wszystkie w zakresie u zdrowych ochotników (26 do 209). ng na litr) .11 Podobne średnie stężenia trombopoetyny w surowicy obserwowano w 43 dniu (59 ng na litr w grupie placebo oraz 49, 52 i 45 ng na litr w grupach otrzymujących odpowiednio 30, 50 i 75 mg eltrombopagu). ). Pacjenci z odpowiedzią na ogół mieli liczbę płytek krwi w zakresie prawidłowym, a także normalne poziomy trombopoetyny.
Jakość życia
Jakość życia zależna od stanu zdrowia, oparta na ocenie składowej fizycznej i psychicznej badania SF36v2, była podobna w punkcie wyjściowym i na końcu badania. Indywidualne wyniki wymiarów, takie jak te dotyczące zdrowia fizycznego i witalności, pozostały podobne. Jedynym wyjątkiem był znaczny spadek od wartości wyjściowej w średniej punktacji emocjonalnej dla grupy otrzymującej 75 mg eltrombopagu (P = 0,02).
Bezpieczeństwo i zdarzenia niepożądane
Tabela 2. Tabela 2. Zdarzenia niepożądane u 5% lub więcej pacjentów w dowolnej grupie badanej. Występowanie i ciężkość zdarzeń niepożądanych były podobne we wszystkich czterech grupach (tabela 2). Najczęstszym zdarzeniem niepożądanym w każdej grupie, w tym w grupie placebo, był łagodny lub umiarkowany ból głowy. Liczba pacjentów, u których wystąpiły zdarzenia niepożądane 3. lub 4. stopnia w trakcie badania lub w ciągu 30 dni po przerwaniu leczenia, była podobna we wszystkich czterech badanych grupach. Pojedynczy przypadek wystąpienia zaćmy odnotowano 181 dni po ostatniej dawce badanego leku u 60-letniej kobiety z historią stosowania glukokortykoidów i paleniem papierosów, którzy otrzymywali 75 mg eltrombopagu na dobę przez 8 dni. Zdarzenie zostało ocenione przez badacza jako niezwiązane z badanym lekiem.
Jedyna śmierć nastąpiła u 66-letniego mężczyzny, który przeszedł operację pneumonektomii z powodu niedrobnokomórkowego raka płuca i wszedł do badań z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, astmą i obrzękiem obwodowym. Otrzymał 50 mg eltrombopagu przez 21 dni i miał stopień 3. zapalenia płuc, zapalenie wątroby i niewydolność nerek i zaostrzenie 4 stopnia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc
[więcej w: almed myszków, oponiak objawy, spłycona lordoza lędźwiowa ]