Eltrombopag do leczenia przewlekłej, idiopatycznej trombocytopenicznej Purpury ad 6

Zależność dawka-odpowiedź zaobserwowano dla każdej zmiennej stratyfikacyjnej. Pierwotny punkt końcowy, liczba płytek krwi 50 000 lub więcej na milimetr sześcienny w dniu 43, osiągnięto u 81% pacjentów (21 z 26) otrzymujących 75 mg eltrombopagu, 70% pacjentów (19 z 27) otrzymywało 50 mg, i 28% pacjentów (8 z 29) otrzymało 30 mg; 11% pacjentów (3 z 27) w grupie placebo osiągnęło punkt końcowy (p <0,001 dla grup przyjmujących 50 mg i 75 mg eltrombopagu) (Figura 1). Wyniki były podobne w analizie danych w dniu 43 bez imputacji ostatniej obserwacji: 73% (8 z 11), 56% (9 z 16) i 22% (5 z 23) pacjentów otrzymujących 75 odpowiednio 50 mg lub 30 mg eltrombopagu i 10% (2 z 21) pacjentów otrzymujących placebo osiągnęło pierwszorzędowy punkt końcowy (dwustronny P = 0,002 dla porównania 50 mg z placebo i P = 0,001 dla porównanie 75 mg z placebo). Podczas pierwszej wizyty (dzień 8) 44% pacjentów otrzymujących 50 mg eltrombopagu i 62% pacjentów otrzymujących 75 mg miało liczbę płytek krwi 50 000 lub więcej na milimetr sześcienny. Do 15 dnia, 88% pacjentów otrzymujących 50 mg i 81% pacjentów otrzymujących 75 mg miało odpowiedź (Figura 2A), przy medianie liczby płytek (dane z ostatniej obserwacji przeniesione do przodu) zbliżającej się do normalnego zakresu (tj. 150 000 do 400 000 na milimetr sześcienny); w tych dwóch dawkach 25 percentyl liczby płytek krwi wynosił około 50 000 na milimetr sześcienny (Figura 2B). Po pierwszej wstępnej analizie wykazano, że dwie najwyższe dawki eltrombopagu spełniały wcześniej określone kryteria zatrzymania skuteczności, badanie zostało zatrzymane przez sponsora. Mediana liczby płytek krwi u pacjentów, którzy kontynuowali leczenie (Figura 1) była utrzymywana na poziomie 50 000 lub więcej na milimetr sześcienny podczas każdej kolejnej wizyty podczas leczenia w grupach otrzymujących 50 mg lub 75 mg eltrombopagu (dane obserwowane, Figura 2C).
Podczas badania liczba płytek krwi wzrosła do ponad 200 000 na milimetr sześcienny u 4% pacjentów (1 z 27) w grupie placebo iu 14% (4 z 29), 37% (10 z 27) i 50% ( 13 z 26) w grupach otrzymujących odpowiednio 30, 50 i 75 mg eltrombopagu. Wzrost liczby płytek krwi do ponad 200 000 na milimetr sześcienny wystąpił wcześniej w grupie otrzymującej 75 mg eltrombopagu niż w innych grupach eltrombopagu. Po tygodniu leczenia (dzień 8) ponad 10% pacjentów w grupach otrzymujących 50 mg lub 75 mg eltrombopagu miało liczbę płytek krwi większą niż 200 000 na milimetr sześcienny, a do dnia 15 ponad 25% pacjentów w te dwie grupy miały liczbę płytek krwi większą niż 200 000 na milimetr sześcienny. Mediana liczby płytek w tych dwóch grupach powróciła do poziomów bliskich linii podstawowej w ciągu 2 tygodni po odstawieniu terapii (Figura 2C).
Dalsze analizy wykazały brak istotnej interakcji między odpowiedzią a wcześniejszym splenektomią, wiekiem lub rasą (biała a nie biała). We wszystkich grupach, z wyjątkiem tych otrzymujących 75 mg eltrombopagu, był wyższy odsetek osób reagujących wśród pacjentów stosujących jednocześnie leki ITP. Wśród pacjentów, u których wyjściowa liczba płytek krwi przekraczała 15 000 na milimetr sześcienny, stwierdzono istotnie wyższy odsetek osób reagujących we wszystkich grupach, z wyjątkiem grupy otrzymującej 30 mg eltrombopagu (w której ogólny odsetek respondentów był najniższy) ( jednostronne P = 0,093 dla pacjentów przyjmujących jednocześnie leki ITP i P = 0,042 dla pacjentów z wyjściową liczbą płytek krwi> 15 000 na milimetr sześcienny) (Figura 2D).
Krwawienie
Rysunek 3
[więcej w: ewa bilewska, suchy zębodół, ból w lewym podżebrzu ]