Eltrombopag do leczenia przewlekłej, idiopatycznej trombocytopenicznej Purpury ad 5

Najczęstsze przyczyny niekwalifikowalności to liczba płytek krwi 30 000 lub więcej na milimetr sześcienny (18 pacjentów) i wycofanie zgody przed randomizacją (7 pacjentów). Mediana wieku włączonych pacjentów wynosiła 50 lat; 62% stanowiły kobiety, a 79% – białe (tabela 1). Czterdzieści siedem procent pacjentów poddano splenektomii, 32% otrzymywało jednocześnie leki na ITP, a 48% miało liczbę płytek krwi 15 000 lub mniej na milimetr sześcienny. Siedemdziesiąt cztery procent pacjentów poprzednio otrzymywało dwie lub więcej terapii dla ITP. Tylko 20 ze 117 pacjentów otrzymało terapię ITP inną niż glikokortykosteroidy lub dożylne globuliny odpornościowe w ciągu 3 miesięcy poprzedzających rozpoczęcie protokołu leczenia, a tych 20 pacjentów było równo rozdzielonych pomiędzy cztery grupy leczenia. Istotne różnice w medianie wieku i rasy (biel vs. biel) obserwowano pomiędzy grupami leczonymi w punkcie wyjściowym (Tabela 1). Spośród 117 pacjentów, którzy rozpoczęli badanie, 7 w grupie placebo i 36 w grupach z eltrombopagiem nie ukończyło 6 tygodni badania (ryc. 1). Spośród tych 43 pacjentów, 28 wycofało się wcześnie, ponieważ mieli liczbę płytek większą niż 200 000 na milimetr sześcienny. Czterech dodatkowych pacjentów miało liczbę płytek krwi większą niż 200 000 na milimetr sześcienny, ale nie wycofało się z badania. Skuteczność oceniono u 109 pacjentów (ryc. 1); wszystkie 117 pacjentów zostało ocenionych pod kątem bezpieczeństwa.
Liczba płytek krwi
Rysunek 2. Rysunek 2. Analizy liczby płytek krwi i odpowiedzi. Panel A pokazuje odsetek pacjentów z odpowiedzią w czterech grupach badanych podczas każdej cotygodniowej wizyty leczniczej, na podstawie danych z ostatniej obserwacji-przeniesione (LOCF). W dniu 8 wśród pacjentów otrzymujących eltrombopag 44% i 62% pacjentów otrzymujących odpowiednio 50 mg i 75 mg miało liczbę płytek większą niż 50 000 na milimetr sześcienny, a 88% i 81% pacjentów w tych grupach miało odpowiedź do dnia 15. Panel B pokazuje medianę liczby płytek przy każdej wizycie, z 25 i 75 percentylem pokazanymi jako słupki, na podstawie danych LOCF. Do 15 dnia średnia liczba płytek krwi dla grup otrzymujących 50 mg i 75 mg eltrombopagu zbliżyła się do prawidłowego zakresu i pozostała tam przez 6-tygodniowy okres leczenia. Panel C pokazuje medianę liczby płytek krwi podczas każdej cotygodniowej wizyty w okresie leczenia i podczas każdej dwutygodniowej wizyty po okresie leczenia na podstawie obserwowanych danych. Pacjenci, którzy wycofali się przed 43 dniem, zostali włączeni do badania kontrolnego. Przerwanie leczenia 50 lub 75 mg eltrombopagu przed zakończeniem 6-tygodniowego okresu leczenia było spowodowane przede wszystkim uzyskaniem liczby płytek krwi przekraczającej 200 000 na milimetr sześcienny. Mediana obserwowanej liczby płytek krwi pozostawała podwyższona o 50 000 lub więcej na milimetr sześcienny na czas leczenia w grupach otrzymujących 50 mg i 75 mg eltrombopagu i powróciła do poziomów zbliżonych do poziomu wyjściowego w ciągu 2 tygodni po zakończeniu leczenia. Panel D pokazuje wskaźniki odpowiedzi według trzech zmiennych stratyfikacyjnych – użycie lub niewykorzystanie współistniejącej terapii ITP (głównie prednizon lub prednizolon), status splenektomii i wyjściowa liczba płytek krwi (> 15 000 na milimetr sześcienny lub .15,000 na milimetr sześcienny)
[patrz też: ból w lewym podżebrzu, spłycona lordoza lędźwiowa, emc łowiecka ]